دستاوردهای امدادگر

1- مقام دوم رشته Best Mobility در مسابقات بين المللي IRANOPEN2008
2- مقام سوم در رشته Rescue Real در مسابقات بين المللي IRANOPEN2008
3- مقام دوم رشته Best Mobility در مسابقات بين المللي IRANOPEN2009
4- مقام دوم رشته Rescue Real در مسابقات بين المللي IRANOPEN2009
5- مقام سوم مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Rescue Real (1388)
6- مقام اول مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Best Mobility (1388)
7- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2010 در رشته Best Manipulation
8- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2010 در رشته Rescue Real
9- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Best Manipulation
10- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Rescue Real
11- مقام اول مسابقات جهاني ربوكاپ 2011 تركيه در شاخه Best Manipulation امدادگر
12- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در شاخه Best Mobility امدادگر
13- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در رشته امدادگر واقعي
14- مقام سوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2012 مكزيك در رشته امدادگر واقعي
15- مقام دوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2012 مكزيك در شاخه Best Manipulation رشته امدادگر
16- مقام سوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2012 مكزيك در شاخه Best Mobility رشته امدادگر
17- مقام اول مسابقات كشوري Roboland در رشته امدادگرواقعي
18- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2013 شاخه Best Manipulation در رشته امدادگر واقعي
19- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2014 امدادگر واقعي
20- مقام اول مسابقات جهاني ربوكاپ 2014 برزيل در شاخه Best Manipulation امدادگر
21- مقام اول مسابقات جهاني ربوكاپ 2014 برزيل در شاخه Best small UAV
22- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2015 امدادگر واقعي
23- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2015 شاخه Best Cooperative در رشته امدادگر واقعي
24- مقام سوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2015 چين در رشته امدادگر واقعي