دستاوردهای بقیه لیگ ها

تعقیب خط
1- مقام دوم مسابقات رباتيك كشوري كاشان در رشته تعقيب خط ويژه (1384)
2- مقام دوم مسابقات رباتيك كشوري مشهد مقدس در رشته تعقيب خط(1384)
3- مقام اول مسابقات رباتيك كشوري قزوين در رشته تعقيب خط ويژه(1385)
4- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري تبريز در رشته تعقيب خط (1386)
5- مقام اول مسابقات رباتيك كشوري بابل در رشته تعقيب خط ويژه (1387)
6- مقام اول مسابقات رباتيك منطقه 4 بافق در رشته تعقیب خط ساده (1387)
7- مقام دوم مسابقات رباتيك منطقه 4 بافق در رشته تعقیب خط ساده (1387)
8- مقام دوم مسابقات رباتيك منطقه 4 بافق در رشته تعقیب خط ویژه (1387)
10- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري زاهدان در رشته تعقيب خط ويژه (1388)
11- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري دانشگاه اميركبير در رشته تعقيب خط ساده(1388)
12- مقام اول مسابقات رباتيك كشوري دانشگاه اميركبير در رشته تعقيب خط ويژه(1388)
13- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري زاهدان در رشته آتش نشان (1388)

واقعیت ترکیبی
1- مقام سوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Mixed Reality