دستاوردهای مین یاب

1- مقام دوم رشته Deminer در مسابقات بين المللي IRANOPEN2009
2- مقام سوم مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Deminer (1388)
3- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2010 در رشته Deminer
4- مقام سوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Manual Deminer
5- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در رشته مين ياب دستي