همه دستاورد ها

انجمن علمي رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد از سال 1384 فعاليت خود را تحت عنوان YRA ( انجمن رباتيك يزد) آغاز نموده و به لطف خداوند رحمان ،‌حمايت مسئولين محترم دانشگاه و تلاش دانشجويان عضو انجمن به كسب افتخارات ذيل نائل آمده است:
1- مقام دوم مسابقات رباتيك كشوري كاشان در رشته تعقيب خط ويژه (1384)
2- مقام دوم مسابقات رباتيك كشوري مشهد مقدس در رشته تعقيب خط(1384)
3- مقام اول مسابقات رباتيك كشوري قزوين در رشته تعقيب خط ويژه(1385)
4- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري تبريز در رشته تعقيب خط (1386)
5- مقام دوم رشته Best Mobility در مسابقات بين المللي IRANOPEN2008
6- مقام سوم در رشته Rescue Real در مسابقات بين المللي IRANOPEN2008
7- حضور در مسابقات جهاني ربوكاپ 2008 چين
8- مقام اول مسابقات رباتيك كشوري بابل در رشته تعقيب خط ويژه (1387)
9- مقام اول مسابقات رباتيك منطقه 4 بافق در رشته تعقیب خط ساده (1387)
10- مقام دوم مسابقات رباتيك منطقه 4 بافق در رشته تعقیب خط ساده (1387)
11- مقام دوم مسابقات رباتيك منطقه 4 بافق در رشته تعقیب خط ویژه (1387)
12- مقام دوم رشته Best Mobility در مسابقات بين المللي IRANOPEN2009
13- مقام دوم رشته Rescue Real در مسابقات بين المللي IRANOPEN2009
14- مقام دوم رشته Deminer در مسابقات بين المللي IRANOPEN2009
15- حضور در مسابقات جهاني ربوكاپ 2009 اتريش
16- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري زاهدان در رشته آتش نشان (1388)
17- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري زاهدان در رشته تعقيب خط ويژه (1388)
18- مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري دانشگاه اميركبير در رشته تعقيب خط ساده(1388)
19- مقام اول مسابقات رباتيك كشوري دانشگاه اميركبير در رشته تعقيب خط ويژه(1388)
20- مقام سوم مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Rescue Real (1388)
21- مقام اول مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Best Mobility (1388)
22- مقام سوم مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Deminer (1388)
23- عضويت در كميته فني ليگ رباتهاي امدادگر واقعي مسابقات IRANOPEN2010
24- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2010 در رشته Deminer
25- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2010 در رشته Best Manipulation
26- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2010 در رشته Rescue Real
27- مقام اول مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Best Mobility (1389)
28- مقام دوم مسابقات رباتيك خوارزمي در رشته Rescue Real (1389)
29- عضويت در كميته فني ليگ رباتهاي امدادگر واقعي مسابقات IRANOPEN2011
30- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Best Manipulation
31- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Rescue Real
32- مقام سوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Manual Deminer
33- مقام سوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2011 در رشته Mixed Reality
34- مقام اول مسابقات جهاني ربوكاپ 2011 تركيه در شاخه Best Manipulation امدادگر
35- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در رشته مين ياب دستي
36- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در شاخه Best Mobility امدادگر
37- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در رشته امدادگر واقعي
38- مقام چهارم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2012 در رشته فوتباليست انسان نما
39- مقام سوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2012 مكزيك در رشته امدادگر واقعي
40- مقام دوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2012 مكزيك در شاخه Best Manipulation رشته امدادگر
41- مقام سوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2012 مكزيك در شاخه Best Mobility رشته امدادگر
42- عضويت در كميته فني ليگ رباتهاي امدادگر واقعي مسابقات IRANOPEN2012
43- مقام اول مسابقات كشوري Roboland در رشته امدادگرواقعي
44- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2013 شاخه Best Manipulation در رشته امدادگر واقعي
45- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2013 در بخش رقابت فني رشته فوتباليست انسان‌نماي سايز كودك
46- عضويت در كميته فني ليگ رباتهاي امدادگر واقعي مسابقات IRANOPEN2014
47- مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2014 امدادگر واقعي
48- مقام اول مسابقات جهاني ربوكاپ 2014 برزيل در شاخه Best Manipulation امدادگر
49- مقام اول مسابقات جهاني ربوكاپ 2014 برزيل در شاخه Best small UAV
50- عضويت در كميته فني ليگ رباتهاي امدادگر واقعي مسابقات IRANOPEN2015
51- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2015 امدادگر واقعي
52- مقام اول مسابقات بين المللي ربوكاپ IRANOPEN2015 شاخه Best Cooperative در رشته امدادگر واقعي
52- مقام سوم مسابقات جهاني ربوكاپ 2015 چين در رشته امدادگر واقعي